Kadra placówki

Kadra placówki

Do obsługi placówki opiekuńczo wychowawczej, w zakresie wykonywanych zadań, o których mowa w art.93 ust.4 Ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, można zatrudniać osoby, o których mowa w art.98 ust 1 pkt 24 w/w ustawy.

Kadrę placówki stanowią:

 • Pracownicy merytoryczni
  1. Dyrektor
  2. Kierownik ds. administracyjno - merytorycznych
  3. Psycholog
  4. Pracownik socjalny
  5. Wychowawcy
 • Pracownicy administracyjni
  1. Gł. księgowy
  2. Gł. specjalista ds. administracyjnych
 • Pracownicy obsługi
  1. Pokojowa
  2. Konserwator

Zarówno kadra merytoryczna jak i administracyjna spełnia wszelkie wymogi dotyczące kompetencji zawodowych. Należy zaznaczyć, że pracownicy poza wymaganym - przez Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wykształceniem, ukończyli różnego rodzaju studia podyplomowe z zakresu; pedagogiki, socjoterapii, zarządzania w pomocy społecznej, ekonomi społecznej.

Większość pracowników nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach, które odbywają się w placówce oraz po za nią. Stała aktywność edukacyjna pracowników Domu Dziecka nie tylko podnosi umiejętności zawodowe, ale też przekłada się na osiąganie lepszych efektów w pracy z dziećmi.