O placówce

O placówce

Dom Dziecka w Bochni to placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego. Placówka opiekuńczo – wychowawcza jest jedną z form instytucjonalnej pieczy zastępczej, która zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

Placówka opiekuńczo - wychowawcza:

  1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Głównym zadaniem placówki socjalizacyjnej jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym władzy rodzicielskiej, a także zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb.

dom-dziecka-w-bochni

W naszej placówce przebywa 28 wychowanków w wieku od ośmiu do dwudziestu lat. Każda z grup mieszkaniowych zajmuje oddzielne piętro, na którym mieszczą się estetycznie umeblowane pokoje, umeblowane optymalnie do potrzeb rozwojowych wychowanków. Na piętrach znajdują się również aneksy kuchenne wyposażone w sprzęt gospodarstwa domowego, meble i inne urządzenia niezbędne do codziennego użytku, a także pokoje do wypoczynku oraz łazienki z toaletą.

Pracownikom placówki udało się zaszczepić w dzieciach dbałość o ład i porządek nie tylko we własnych pokojach, ale także w całym domu. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu kadry oraz dzieci, wystrój wnętrz w budynku daje obecnie poczucie ciepła i rodzinnej atmosfery.