Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Dziecka w Bochni, reprezentowany przez Dyrektora Panią Elżbietę Rydz-Szczepaniec
 2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni: Pan Maciej Laskowicz
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest: czynności związane z zatrudnieniem
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
 5. Kategorie zbieranych danych osobowych : dane zwykłe, dane wrażliwe, dane adresowe
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: uprawnione organy
 7. Zebrane dane będą przechowywane przez okres : zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych: dokumenty otrzymane od pracownika - kserokopie
 12. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.